ลงทะเบียน 


ชาย หญิง ไม่ระบุ

ข้อตกลงยินยอม

สาระสำคัญของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก"

1. ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ คือ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ คือผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่โครงการฯ กำหนด

3. เงื่อนไขของโครงการฯ

3.1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภาคประชาชนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

3.1.1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

3.1.2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน

3.2. การใช้งานสิทธิ์ของโครงการฯ

3.2.1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวได้ ในวัน จันทร์ – พฤหัสบดี สำหรับผู้ประกอบการประเภทที่พัก และ ในวันจันทร์ - ศุกร์ สำหรับผู้ประกอบการประเภทอื่น ๆ

3.2.2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องกดรับสิทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.วันธรรมดาราคาช็อกโลก.com เท่านั้น

3.2.3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องชำระเงินภายใน 5 วัน หลังจากกดรับสิทธิ์ หากไม่ชำระเงินภายใน 5 วัน จะถูกตัดสิทธิ์ทันที (ภายใน 23:59 น. ของวันที่ 5)

3.2.4. เมื่อผู้ร่วมโครงการฯ ซื้อสินค้าหรือบริการการท่องเที่ยวแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้ทุกกรณี

3.2.5. สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ไม่สามารถขาย/โอน/เปลี่ยน/ทอน หรือแลกเป็นเงินได้

3.2.6. สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ไม่สามารถขาย/โอน/เปลี่ยน หรือแลกให้ผู้อื่นใช้งานได้

การตกลงยินยอม

1. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และข้อมูลธุรกรรมการซื้อสินค้าและบริการของข้าพเจ้าให้แก่ผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก" (โครงการฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผล การจัดทำรายงาน ตรวจสอบข้อมูล และ/หรือเพื่อการบริการจัดการโครงการ

2. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกรรมในการจัดซื้อสินค้าและบริการของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามโครงการฯ และข้าพเจ้าทราบว่าการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่เป็นเท็จ จะทำให้ข้าพเจ้าถูกดำเนินคดีทางกฎหมายได้

3. ข้าพเจ้า จะลงทะเบียนโดยใช้ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ยังใช้งานได้ หากข้าพเจ้าลงทะเบียนด้วย อีเมล หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้อื่น ทางโครงการสามารถปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. โครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการระงับมิให้ข้าพเจ้าใช้งานเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า

5. ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบว่า ประกาศบนเว็บไซต์จะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียว โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือแก้ไขประกาศได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดที่ไม่อาจคาดการณ์ได้บนเว็บไซต์

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า หากข้าพเจ้าได้รับบริการ หรือ สินค้าที่ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ จากผู้ประกอบการ ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบว่าโครการฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย, ความรับผิด, ต้นทุน, ราคา, ค่าใช้จ่าย, ค่าปรับ, ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

7. ในกรณีที่เกิดการล้มเหลวของระบบหรือเว็บไซต์อันเป็นผลทำให้ฐานข้อมูล ข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ของข้าพเจ้าสูญหาย ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาไม่กล่าวโทษ หรือร้องขอความรับผิดชอบใด ๆ จากโครงการฯ และยอมรับว่าโครงการฯ จะไม่ชดเชย ทดแทน หรือมอบคืน ข้อมูล หรือสิทธิ์ประโยชน์ที่สูญหายดังกล่าว ให้กับข้าพเจ้า

8. ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ หรือกระทำการทุจริตในการรับสิทธิ์ ข้าพเจ้ายินยอมถูกระงับการใช้สิทธิ์ และให้การตัดสินของโครงการฯ ถือเป็นที่สุด

ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริง ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาตกลง / ไม่ตกลงตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

ตกลงและยอมรับเงื่อนไข

**หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียน รับทราบว่า หากผู้ลงทะเบียนไม่กดตกลงและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น จะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการฯ ข้างต้นได้

เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านคุกกี้ได้ที่นี่ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว ยอมรับ